درب کابین ۷۰ تمام اتوماتیک سانترال دو لته سلکوم ایران

درب کابین ۸۰ تمام اتوماتیک سانترال دو لته سلکوم ایران

درب کابین ۹۰ تمام اتوماتیک سانترال دو لته سلکوم ایران

درب طبقه ۱۰۰ اتوماتیک تلسکوپی دو لته سلکوم ایران

درب طبقه ۱۱۰ اتوماتیک تلسکوپی دو لته سلکوم ایران

درب طبقه ۱۲۰ اتوماتیک تلسکوپی دو لته سلکوم

درب طبقه ۷۰ اتوماتیک تلسکوپی دو لته سلکوم ایران

درب طبقه ۸۰ اتوماتیک تلسکوپی دو لته سلکوم ایران

درب کابین ۹۰ تمام اتوماتیک تلسکوپی دو لته سلکوم ایران

درب طبقه ۷۰ اتوماتیک سانترال دو لته سلکوم ایران

درب طبقه ۸۰ اتوماتیک سانترال دو لته سلکوم ایران

درب طبقه ۹۰ اتوماتیک سانترال دو لته سلکوم ایران