درب طبقه ۱۰۰ اتوماتیک تلسکوپی دو لته سلکوم ایران

درب طبقه ۱۱۰ اتوماتیک تلسکوپی دو لته سلکوم ایران

درب طبقه ۱۲۰ اتوماتیک تلسکوپی دو لته سلکوم

درب طبقه ۷۰ اتوماتیک تلسکوپی دو لته سلکوم ایران

درب طبقه ۸۰ اتوماتیک تلسکوپی دو لته سلکوم ایران

درب طبقه ۹۰ اتوماتیک تلسکوپی دو لته سلکوم ایران

درب طبقه ۷۰ اتوماتیک تلسکوپی سه لته یاران

درب طبقه ۸۰ اتوماتیک تلسکوپی سه لته یاران

درب طبقه ۹۰ اتوماتیک تلسکوپی سه لته یاران

درب طبقه ۷۰ اتوماتیک تلسکوپی دو لته یاران

درب طبقه ۸۰ اتوماتیک تلسکوپی دو لته یاران

درب طبقه ۹۰ اتوماتیک تلسکوپی دو لته یاران