درب کابین ۱۰۰ نیمه اتوماتیک تلسکوپی سه لته نوین سیستم

درب طبقه ۱۰۰ اتوماتیک تلسکوپی دو لته سلکوم ایران

درب کابین ۱۰۰ نیمه اتوماتیک تلسکوپی دو لته سماتیک


درب کابین ۱۰۰ نیمه اتوماتیک تلسکوپی سه لته یاران


درب کابین ۱۰۰ نیمه اتوماتیک تلسکوپی دو لته یاران

درب کابین ۱۰۰ نیمه اتوماتیک تلسکوپی دو لته نوین سیستم