درب کابین ۱۱۰ نیمه اتوماتیک تلسکوپی دو لته نوین سیستم

درب طبقه ۱۱۰ اتوماتیک تلسکوپی دو لته سلکوم ایران

درب کابین ۱۱۰ نیمه اتوماتیک تلسکوپی دو لته یاران

درب کابین ۱۱۰ نیمه اتوماتیک تلسکوپی سه لته نوین سیستم