درب کابین ۱۲۰ نیمه اتوماتیک تلسکوپی سه لته نوین سیستم

درب طبقه ۱۲۰ اتوماتیک تلسکوپی دو لته سلکوم