درب لولایی آسانسور کیوان فراز KF350 عرض ۸۰

درب لولایی آسانسور کیوان فراز KF650 عرض ۸۰

درب لولایی آسانسور کیوان فراز KF250 عرض ۸۰

درب لولایی آسانسور کیوان فراز KF300 عرض ۸۰

درب لولایی آسانسور کیوان فراز KF250 عرض ۸۰

درب لولایی آسانسور کیوان فراز KF600 عرض ۸۰

درب لولایی آسانسور کیوان فراز KF550 عرض ۸۰

درب لولایی آسانسور کیوان فراز KF200 عرض ۸۰

درب لولایی آسانسور کیوان فراز KF150 عرض ۸۰

درب کابین ۸۰ نیمه اتوماتیک تلسکوپی دو لته سماتیک

درب لولایی آسانسور کیوان فراز KF750 عرض ۸۰

درب لولایی آسانسور کیوان فراز KF700 عرض ۸۰

درب طبقه ۸۰ اتوماتیک سانترال دو لته سلکوم ایران

درب کابین ۸۰ تمام اتوماتیک تلسکوپی دو لته سلکوم ایران

درب کابین ۸۰ نیمه اتوماتیک تلسکوپی دو لته نوین سیستم

درب کابین ۸۰ نیمه اتوماتیک تلسکوپی سه لته نوین سیستم

درب طبقه ۸۰ اتوماتیک تلسکوپی دو لته سلکوم ایران

درب طبقه ۸۰ اتوماتیک تلسکوپی سه لته یاران

درب کابین ۸۰ نیمه اتوماتیک تلسکوپی سه لته یاران

درب کابین ۸۰ نیمه اتوماتیک تلسکوپی دو لته یاران

درب طبقه ۸۰ اتوماتیک تلسکوپی دو لته یاران

درب کابین ۸۰ تمام اتوماتیک سانترال دو لته سلکوم ایران