درب کابین ۱۰۰ نیمه اتوماتیک تلسکوپی سه لته نوین سیستم

درب کابین ۱۱۰ نیمه اتوماتیک تلسکوپی سه لته نوین سیستم

درب کابین ۱۲۰ نیمه اتوماتیک تلسکوپی سه لته نوین سیستم

درب کابین ۱۰۰ نیمه اتوماتیک تلسکوپی دو لته نوین سیستم

درب کابین ۱۱۰ نیمه اتوماتیک تلسکوپی دو لته نوین سیستم

درب کابین ۷۰ نیمه اتوماتیک سه لته نوین سیستم

درب کابین ۸۰ نیمه اتوماتیک تلسکوپی سه لته نوین سیستم

درب کابین ۷۰ نیمه اتوماتیک تلسکوپی دو لته نوین سیستم

درب کابین ۸۰ نیمه اتوماتیک تلسکوپی دو لته نوین سیستم