درب کابین ۷۰ نیمه اتوماتیک تلسکوپی سه لته یاران

درب کابین ۸۰ نیمه اتوماتیک تلسکوپی سه لته یاران

درب کابین ۹۰ نیمه اتوماتیک تلسکوپی سه لته یاران

درب کابین ۱۰۰ نیمه اتوماتیک تلسکوپی سه لته یاران

درب کابین ۸۰ نیمه اتوماتیک تلسکوپی دو لته یاران

درب کابین ۱۰۰ نیمه اتوماتیک تلسکوپی دو لته یاران

درب کابین ۷۰ نیمه اتوماتیک تلسکوپی دو لته یاران

درب کابین ۱۱۰ نیمه اتوماتیک تلسکوپی دو لته یاران

درب طبقه ۷۰ اتوماتیک تلسکوپی سه لته یاران

درب طبقه ۸۰ اتوماتیک تلسکوپی سه لته یاران

درب طبقه ۹۰ اتوماتیک تلسکوپی سه لته یاران

درب طبقه ۷۰ اتوماتیک تلسکوپی دو لته یاران

درب طبقه ۸۰ اتوماتیک تلسکوپی دو لته یاران

درب طبقه ۹۰ اتوماتیک تلسکوپی دو لته یاران