موتور گیربکس آلبرتوساسی MF48 3VF توان ۱۴٫۷kw سرعت ۱m/s

موتور گیربکس آلبرتوساسی دو سرعته MF48 توان ۱۴٫۷kw

موتور گیربکس آلبرتوساسی دو سرعته MF28 توان ۵/۵kw

موتور آلبرتوساسی Toro 3VF توان ۱۳/۲kw سرعت ۱٫۶m/s

موتور گیربکس آلبرتوساسی TORO 3VF توان ۱۱kw سرعت ۱m/s

موتور گیربکس آلبرتوساسی TORO 3VF توان ۱۱kw سرعت ۱٫۶m/s

موتور آلبرتوساسی Toro 3VF توان ۱۳/۲kw سرعت ۱m/s

موتور گیربکس آلبرتوساسی TORO 3VF توان ۹٫۲kw سرعت ۱٫۶m/s

موتور گیربکس آلبرتوساسی MF48 3VF توان ۷٫۳kw سرعت ۱٫۶m/s

موتور گیربکس آسانسور آلبرتوساسی MF48 3VF توان ۵٫۹kw

موتور گیربکس آسانسور آلبرتوساسی MF48 دوسرعته توان ۷٫۳kw

موتور گیربکس آلبرتوساسی LEO 3VF توان ۷٫۳kw سرعت ۱m/s

موتور گیربکس آلبرتوساسی LEO 3VF توان ۷٫۳kw سرعت ۱٫۶m/s

موتور گیربکس آلبرتوساسی TORO دوسرعته توان ۱۱kw


موتور گیربکس آسانسور آلبرتوساسی MF48 دوسرعته توان ۵٫۵kw

موتور گیربکس آلبرتوساسی MF48 3VF توان ۷٫۳kw سرعت ۱m/s

موتور گیربکس آلبرتوساسی TORO 3VF توان ۹٫۲kw سرعت ۱m/s

موتور گیربکس آلبرتوساسی MF28 3VF توان ۵/۹kw و سرعت ۱/۶m/s

موتور گیربکس آسانسور آلبرتوساسی LEO دوسرعته توان ۵٫۵kw


موتور گیربکس آلبرتوساسی MF28 3VF توان ۵/۹kw و سرعت ۱m/s

موتور گیربکس آسانسور آلبرتوساسی LEO 3VF توان ۵٫۵kw