تابلو فرمان VVVF

تابلو فرمان VVVF

محل قرار گیری تابلوفرمان معمولا در موتورخانه است . در زیر به تعدادی از وظایف اصلی این تابلو اشاره می شود :

1- پذیرش درخواستها از کابین و طبقات

2- تشخیص موقعیت کابین در هر لحظه

3- پاسخگویی به درخواستها با توجه به نوع سرویسدهی

4- حفاظت الکتریکی از تجهیزات

5- کنترل جهت حرکت و سرعت موتور اصلی

6- کنترل تجهیزات الکتریکی مانند : درب کابین ، ترمز و …

7- نظارت بر حرکت بدون خطر کابین

تراولینگ کابل Traveling Cable

تراولینگ کابل Traveling Cable

چون کابین یک قسمت متحرک در سیستم آسانسور است ، برق توسط کابل های ویژه ای به آن متصل می گردد که به آن تراول کابل گویند . نام این کابل هم برگرفته از ویژگی آن یعنی حرکت کردن با کابین گرفته شده است . این کابل تشکیل شده از یک رشته کابلهای بهم چسبیده که جریان برق از آنها عبور کرده و به مقصد می رسد. برای آسانسورهای با سرعت بالا یا نصب شده در ساختمانهای مرتفع، پوشش تراول کابل ضخیم تر بوده و در بافت آن از رشته های مقاوم در برابر کشش و تنش استفاده می شود. این گونه کابلها معمولا با رشته هایی از سیم بکسل مسلح می شوند.